Întrebari frecvente


<<>>

2. Cât durează o procedură notarială?

Durata procedurilor notariale poate varia între câteva minute (legalizari copii, declarații, procuri, etc.), câteva zile (contracte de vânzare-cumparare imobiliară, contracte de ipotecă imobiliară, proceduri succesorale etc.), respectiv o lună (procedura divorțului prin acordul soților). În toate cazurile este de preferat contactarea pe cale telefonică a biroului nostru pentru efectuarea unor programări.

<<>>

3. Care sunt costurile procedurilor notariale?


Pentru serviciile juridice prestate, biroul notarial va percepe un onorariu la care se adauga TVA. Valoarea onorariilor notariale se stabilește de către biroul notarial, de la caz la caz, raportat la complexitatea actului respectiv, în funcție de anumite valori, impuse prin ordin al ministrului justiției. În plus, potrivit legii, notarul public care a instrumentat un act prin care se transmite, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar (proprietate, uzufruct, abitație, servitute, ipoteca etc.) asupra unui bun imobil înscris în cartea funciară, este obligat să solicite din oficiu înscrierea actului în cartea funciara. În aceste cazuri, biroul notarial va încasa tarife în numele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, fie pentru obținere de extrase de carte funciară, fie pentru înscrierea actului instrumentat în cartea funciară. Ulterior instrumentării actului, biroul notarial va vira aceste tarife percepute în contul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În conformitate cu Codul fiscal, la anumite acte de transfer al proprietății imobiliare din patrimoniul persoanelor fizice precum și la instrumentarea procedurii succesorale atunci când au trecut peste 2 ani de la data decesului persoanei respective, biroul notarial percepe impozit pe venitul rezultat din transferul proprietății imobiliare pe care ulterior îl vireaza în conturile Statului Român. De asemenea, în cazul înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (avize de ipotecă, avize modificatoare, avize de fiducie etc.), biroul notarial percepe tarife în cuantum fix pe care ulterior le virează în contul operatorului autorizat de Ministerul Justiției. Se poate contacta telefonic biroul nostru pentru informații legate de diverse taxe, însa precizăm că, de cele mai multe ori, datele pentru oferirea unor răspunsuri corecte și complete pot fi luate doar prin prezentarea solicitantului la biroul notarial cu înscrisurile necesare. Pentru plata tuturor taxelor se eliberează, după caz, bonuri fiscale, facturi sau chitanțe.

<<>>

4. Cât costă o consultație juridică?


Biroul notarial acordă gratuit consultanță juridică preliminară încheierii în cadrul biroului nostru a oricărui act, inclusiv la adresa de e-mail: office@notar-gheorgheni.ro. De asemenea, biroul nostru oferă în scris, contra-cost, opinii legale bilingve (în limbile româna și maghiară), în raport de orice situație juridică particulară, de drept privat, care prezintă interes pentru Dumneavoastră. Costurile acestor opinii se stabilesc în conformitate cu ordinul ministrului justiției și difera în funcție de complexitatea problemei ridicate și a înscrisurilor necesare a fi cercetate.

<<>>


<<>>

6. Se pot folosi la notariat înscrisuri întocmite în străinătate?


Da, însa formalitațile care trebuie îndeplinite pentru ca înscrisul să poată fi folosit diferă de la caz la caz în funcție de țara de proveniență și de convențiile încheiate de România cu acea țară (de exemplu apostila, supralegalizarea, etc.). În principiu, birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emană de la autoritățile altui stat, decât dacă semnăturile și sigiliile acelor autorități sunt supralegalizate sau apostilate. Se poate contacta telefonic biroul nostru pentru informații în functie de cazul concret. În toate situațiile însa, dacă înscrisul este redactat într-o limbă străină trebuie contactat un birou de traducători autorizați pentru traducerea acelui înscris în limba română. Trebuie reținut că misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din state străine, desfășoara activitate notarială în conformitate cu legislația română, indiferent de statul pe teritoriul căruia sunt localizate, iar înscrisurile eliberate de aceste instituții pot fi folosite în fața oricărui birou notarial din România fără vreo altă formalitate. De exemplu, o procură de reprezentare succesorală autentificată la Consulatul României din Australia poate fi folosită pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale în România.

<<>>

7. Actul instrumentat la biroul notarial poate fi folosit în străinătate?


Da, însa formalitățile care trebuie îndeplinite pentru ca înscrisul să poată fi folosit diferă de la caz la caz în funcție de țară în care se dorește ca înscrisul să producă efecte și de convențiile încheiate de România cu acea țară (de exemplu apostila, supralegalizarea, etc.). Se poate contacta telefonic biroul nostru pentru informații suplimentare de la caz la caz. În toate cazurile însă, ulterior instrumentării actului, trebuie contactat un birou de traducători autorizați pentru traducerea acelui înscris în limba străină.

<<>>

8. Este necesara prezența traducătorului la biroul notarial de fiecare dată când se legalizează semnătura traducatorului?


Răspunsul difera după cum traducătorul în cauză are depus un specimen de semnatură la biroul notarial sau nu. Dacă traducătorul are depus la acest birou specimen de semnătură, atunci legalizarea traducerii se va face confruntând semnătura traducătorului de pe înscrisul în cauză cu specimenul de semnatură depus, fără a mai fi necesară prezența traducătorului. În situația în care traducătorul respectiv nu are specimen de semnatură depus la acest birou, prezența traducătorului este obligatorie.

<<>>

9. Dupa ce înscrisuri se pot legaliza copii?


Copii legalizate se pot efectua numai după înscrisuri originale care trebuie prezentate de solicitant. Poate solicita legalizare de copii orice persoană care se prezintă la notariat cu originalul actului, indiferent dacă persoana respectiva este sau nu parte în acel act. Se pot legaliza copii dupa actele notariale din arhiva biroului notarial (nu si dupa copiile înscrisurilor rămase la mapa acestor acte). Însa aceste copii legalizate se pot elibera numai părților, succesorilor și reprezentanților acestora, precum și persoanelor care justifică un interes. Copiile hotarârilor judecătorești nu se pot legaliza pe cale notarială, ci doar de către instanțele care au eliberat aceste hotarâri. Dacă înscrisul prezintă ștersături, modificări, adăugări, lânga acestea este obligatorie semnătura și ștampila organului emitent sau semnăturile părților.

<<>>