1. Certificatul de deces şi acte de stare civilă care fac dovada relaţiei de rudenie a succesibililor cu defunctul (certificat de căsătorie, certificat de naştere etc.);
2. Testament în original (dacă există), fie încheiat în formă autentică, fie olograf;
3. Înscrisuri doveditoare de drepturi asupra bunurilor: certificate de acţionar, extrase de cont, acte de proprietate pentru bunurile imobile (contract vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin al prefectului, autorizaţie construire proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, certificat de moştenitor, încheiere de întabulare în cartea funciară, certificat de atestare fiscală valabil, eliberat de administraţia financiară; pentru autovehicule: carte de identitate a autovehiculului, certificat de înmatriculare, actul de proprietate (contract vânzare-cumpărare, factură etc.), certificat fiscal în termen de valabilitate.