1. Acte de proprietate (de exemplu, contract vânzare-cumpărare şi dovada achitării restului de preţ, titlu de proprietate, ordin al prefectului, autorizaţie construire sau contract de construire, proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, certificat de moştenitor etc.);
2. Certificat fiscal, în termen de valabilitate, eliberat de administraţia financiară competentă, din care să rezulte că pentru imobilul respectiv nu există datorii neachitate;
3. Extras de carte funciară pentru autentificare. Acest document se solicită numai de căttre biroul notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
4. Documentaţia cadastrală şi încheierea de întabulare în cartea funciară.