1. Acte de proprietate (de exemplu, contract vânzare-cumpărare cu dovada de achitare a restului de preţ, autorizaţie construire, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sentinţă civilă, titlu de proprietate, certificatul de moştenitor etc.);
2. Certificat fiscal, în termen de valabilitate, eliberat de administraţia financiară competentă, din care să rezulte că pentru imobilul respectiv nu sunt datorii neachitate;
3. Extras de carte funciară pentru autentificare. Acest document se obţine numai prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
4. În cazul apartamentelor pentru care s-a constituit asociaţie de proprietari: adeverinţă de la asociaţia de proprietari din care să rezulte faptul că proprietarul nu are datorii la asociaţie;
5. În cazul constituirii unui drept de servitute de trecere: certificat de urbanism eliberat în acest scop şi în termen de valabilitate.
6. În cazul contractelor de întreţinere încheiate de persoane în vârstă, persoana va fi asistată de către un reprezentant al autorităţii tutelare, conform legii.