1. Acte de proprietate (de exemplu, contract vânzare-cumpărare cu dovada de achitare a restului de preţ, titlu de proprietate, ordin al prefectului, autorizaţie construire sau contract de construire, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor etc) şi certificat de moştenitor (dacă există);
2. Certificat fiscal, în termen de valabilitate, eliberat de administraţia financiară competentă;
3. Certificat de urbanism, În termen de valabilitate, În caz de dezmembrare (lotizare) sau alipire (comasare);
4. Documentaţia cadastrală şi Încheierea de intabulare În cartea funciară a bunurilor imobile. în cazul operaţiunilor de dezmembrare (lotizare) sau alipire (comasare) este necesară şi prezentarea documentaţiei cadastrale Întocmite pentru realizarea acestor operaţiuni;
5. Extras de carte funciară pentru autentificare. Acest document se obţine numai prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.