Acte necesare

Ca să vă oferim un mare ajutor vă vom prezenta actele necesare pentru principalele proceduri notariale. Trebuie reținut însă că enumerările au doar valoare de principiu și este posibil ca, în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte, să fie nevoie de acte suplimentare (după cum este posibil să nu fie nevoie de toate actele enumerate).

Informații generale

Orice persoană care trebuie să semneze un act în fața notarului public trebuie să prezinte acte de identificare. De regulă, această identificare se realizează prin intermediul cărții/buletinului de identitate. Prin excepție, identificarea se poate face prin intermediul pașaportului, a permisului de conducere sau prin doi martori de identitate. Actul de identitate trebuie prezentat în original. Toate celelalte înscrisuri necesare trebuie prezentate în original sau în copie legalizată. În principiu, părțile trebuie să se prezinte personal pentru semnarea actelor sau prin mandatar, cu procură încheiată în forma autentică la un birou notarial. Este indicat ca persoanele căsătorite să prezinte certificatul de căsătorie. Actele translative de proprietate imobiliară sau de constituire de drepturi reale imobiliare (uzufruct, uz, habitație, servitute, superficie etc.) nu se pot instrumenta fără înscrierea imobilului respectiv în cartea funciară. În ceea ce privește actele încheiate de persoanele juridice, este nevoie în principiu de actele constitutive ale acelei entități, dovada dobândirii personalității juridice (de exemplu, certificatul de înmatriculare la registrul comerțului pentru societățile comerciale, certificatul de înregistrare a fundației în registrul special etc.), precum și dovada faptului că persoana care va veni să semneze pentru persoana juridică are dreptul de a încheia acte pe seama acesteia (de exemplu, procura autentică, certificat constatator de la registrul comerțului din care să rezulte calitatea de administrator al societății comerciale etc.).


Categorie / Procedura